Spring til indhold

Nordic Learning Community

Nordic Learning Community er et fællesskab af forskere og konsulenter, som samarbejder om kurser, uddannelser, undersøgelser og processer.

Torben Bloksgaard

Torben Bloksgaard er chefkonsulent i Nordic Learning. Torben er Master i Ledelse og Organisationspsykologi, pædagog og coach. Han har flere års ledererfaring fra både skoleverdenen og fra private konsulenthuse. Han er optaget af kvalitet i særligt på det specialiserede områder og kvalitet i mødet med elever i inkluderende læringsmiljøer på skolerne. Torben er fokuseret på relationer og skabelsen af optimale læringsmiljøer i skoler og pædagogiske institutioner med vægt på elevers mestring og det professionelle håndværk. Torbens særlige interesser er:

 • Kvalitet i skole og dagtilbud
 • Co-teaching og ledelse af co-teaching
 • Specialpædagogisk supervision 
 • Pædagogisk relationsarbejde  

Helle Birkvad

Helle Birkvad er chefkonsulent i Nordic Learning. Helle arbejder med udvikling af (tvær)professionelt samarbejde på børne- og ungeområdet. Hun er uddannet cand. pæd. i Pædagogisk Psykologi og har arbejdet i mere end 15 år som udviklingskonsulent og leder. Helle har bl.a. samarbejdet med dagtilbud, skoler, PPR og socialfaglige medarbejdere for at fremme deltagelses- og læringsmuligheder for alle børn. Helle har været central (PPR)ledelsesaktør i udvikling af det tværprofessionelle samarbejdet mellem PPR og dagtilbud/ skoler. Helles særlige interesser er:  

 • At skabe øgede deltagelses- og læringsmuligheder for børn og unge, ved at fremme flerprofessionel læring og øgede handlemuligheder hos de professionelle i børnenes læringsmiljøer.
 • At fremme professionel læring og øgede professionelle handlemuligheder, eksempelvis via arbejde med udvikling af kollaborative metoder og professionelle læringsfællesskaber knyttet til arbejdet med co-teaching, kollektiv mestring og børneperspektiver (The Mosaic Approach).

Lisbeth Hædersdal

Lisbeth Hædersdal er uddannet lærer og kandidat i didaktik og musikpædagogik fra DPU, med tværfaglig inddragelse af dansk som andetsprog. Til daglig er Lisbeth sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen i Høje Taastrup, samt selvstændig konsulent. Erfaringsmæssigt har Lisbeth arbejdet med tosprogede elever i modtagelsesklasser, almenklasser, vejlederregi og som læringskonsulent i Børne og Undervisningsministeriet. Lisbeths særlige interesser er:

 • Vejledning af organisering og undervisning af tosprogede elever. 
 • Kompetenceudvikling af ledere og pædagogisk personale i forhold til organisering og undervisning i dansk som andetsprog. 
 • Co-teaching som inkluderende praksis i et vejledningsperspektiv.

Birgitte Wraae

Birgitte Wraae er en anerkendt international forsker i entreprenørskabsundervisning, med en ph.d. fra Technische Universität Berlin. Birgitte har stor praktisk erfaring med ledelsesrådgivning og ledelse af forandringsprocesser i den offentlige sektor. I fokus er spørgsmålet om, hvordan forandringsprocesser kan anskues som en kollektiv og innovativ læringsrejse for alle involverede. I denne sammenhæng forsker Birgitte i, hvordan mestring kan understøttes i samspillet mellem alle organisationens aktører, på alle organisationens niveauer. Birgittes særlige interesser er:

 • Entreprenørskab og innovation i skole og dagtilbud.
 • Entreprenante læreprocesser i det kollektivt mestrende fællesskab.
 • Skabelse af det fælles læringsrum og dets betydning for sociale læreprocesser.
 • Transformativ læring og professionsidentitet – i arbejdet med entreprenørskab

Lea Lund

Lea Lund er cand. pæd. pæd. og har en ph.d. i uddannelsesforskning med særligt fokus på læreres udvikling. Hun har udviklet projekter for grundskoler og ungdomsuddannelser indenfor: Faglig pædagogisk ledelse, Professionelle læringsfællesskaber, Klasseledelse og relationer. Hun har forskningserfaring fra Aarhus universitet og som leder i professionshøjskole regi i eftervidereuddannelse, samt som uddannelses- og forskningsleder i læreruddannelsen. Leas særlige interesser er:

 • Faglig pædagogik ledelse – Observations og aktionsplaner og samtale.
 • Professionelle læringsfællesskaber – kollegial didaktisk refleksion.
 • Klasseledelse og relationer – den interpersonelle læreradfærdsmodel/relationspædagogisk lærerprofil
 • Lærertænkning og professionelles udvikling fra Novice til ekspert.

Anna Crawford Kromann

Anna Crawford Kromann er cand.psych. og er ansat i PPR Aarhus, hvor hun er faglig tovholder på kommunens arbejde med mellemformer. Anna har været med til at oversætte og udvikle Nest i New York til Danmark, og hun har samarbejdet med mange skoler om at udvikle Nest inspireret praksis til almene klasser. Mellemformer i Aarhus er Nest inspirerede og har som mål at skabe positive og trygge almene skolemiljøer, der forebygger og reducerer vanskeligheder hos børn med og uden særlige behov. Annas interesser er

 • At bidrage til at skabe stærkere børnefællesskaber og værdige deltagelsesveje for alle børn.
 • At arbejde med aktionslæring, der er praksisnær, vidensbaseret samt øver det pædagogiske og didaktiske håndværk.
 • At finde de bedste svar i en given situation – svar, der balancerer mellem etableret viden om børns udvikling på den ene side, og, på den anden side, lokal faglig dømmekraft og kompetence.